رقابتهای لیگ دسته سوم (مرحله نهایی) صبح دیروز در سازمان لیگ فوتبال قرعه كشی شد که برنامه نیم فصل نخست این رقابت ها به شرح زیر می باشد (ادامه مطلب)

برنامه نیم فصل نخست در مرحله نهایی لیگ دسته سوم گروه اول(شمال):

 

هفته اول:

عمارت گرگان – چوکای تالش

شهرداری رودسر –شهرداری فومن

شهدای ساری – اتکا گلستان

گرند بجنورد – عمران شهرداری ساری

شهید کریمی جویبار – پرسپولیس شمال

 

هفته دوم:

شهرداری رودسر – عمارت گرگان

اتکا گلستان – چوکای تالش

شهرداری فومن – گرند بجنورد

پرسپولیس شمال – شهدای ساری

عمران شهرداری ساری – شهید کریمی جویبار

 

هفته سوم:

عمارت گرگان – اتکا گلستان

گرند بجنورد – شهرداری رودسر

چوکای تالش – پرسپولیس شمال

شهید کریمی جویبار – شهرداری فومن

شهدای ساری – عمران شهرداری ساری

 

هفته چهارم:

گرند بجنورد – عمارت گرگان

پرسپولیس شمال – اتکا گلستان

شهرداری رودسر – شهید کریمی جویبار

عمران شهرداری ساری – چوکای تالش

شهدای ساری – شهرداری فومن

 

هفته پنجم:

عمارت گرگان – پرسپولیس شمال

شهید کریمی جویبار – گرند بجنورد

اتکا گلستان – عمران شهرداری ساری

شهدای ساری – شهرداری رودسر

چوکای تالش – شهرداری فومن

 

هفته ششم:

شهید کریمی جویبار – عمارت گرگان

عمران شهرداری ساری – پرسپولیس شمال

گرند بجنورد – شهدای ساری

شهرداری فومن – اتکا گلستان

شهرداری رودسر – چوکای تالش

 

هفته هفتم:

عمارت گرگان – عمران شهرداری ساری

شهدای ساری – شهید کریمی جویبار

پرسپولیس شمال – شهرداری فومن

چوکای تالش – گرند بجنورد

اتکا گلستان – شهرداری رودسر

 

هفته هشتم:

شهدای ساری – عمارت گرگان

شهرداری فومن – عمران شهرداری ساری

شهید کریمی جویبار – چوکای تالش

شهرداری رودسر – پرسپولیس شمال

گرند بجنورد – اتکا گلستان

 

هفته نهم:

عمارت گرگان – شهرداری فومن

چوکای تالش – شهدای ساری

عمران شهرداری ساری – شهرداری رودسر

اتکا گلستان – شهید کریمی جویبار

پرسپولیس شمال – گرند بجنورد

 

 

برنامه نیم فصل نخست در مرحله نهایی لیگ دسته سوم گروه دوم(مرکز):

 

هفته اول:

شهرداری اراک – آذر خودرو قم

شهدای شهر کرد(افرا درب تبریز) – شهرداری همدان

استقلال جنوب تهران – صفاهان اصفهان

استانداری کرمانشاه – کاوه پارسا ورامین

ایرانداد تهران – امید حسن آباد

 

هفته دوم:

شهدای شهر کرد(افرا درب تبریز) – شهرداری اراک

صفاهان اصفهان – آذر خودرو قم

شهرداری همدان - استانداری کرمانشاه

امید حسن آباد - استقلال جنوب تهران

کاوه پارسا ورامین - ایرانداد تهران

 

هفته سوم:

شهرداری اراک - صفاهان اصفهان

استانداری کرمانشاه - شهدای شهر کرد(افرا درب تبریز)

آذر خودرو قم - امید حسن آباد

ایرانداد تهران - شهرداری همدان

استقلال جنوب تهران - کاوه پارسا ورامین

 

هفته چهارم:

استانداری کرمانشاه - شهرداری اراک

امید حسن آباد - صفاهان اصفهان

شهدای شهر کرد(افرا درب تبریز) - ایرانداد تهران

کاوه پارسا ورامین - آذر خودرو قم

شهرداری همدان - استقلال جنوب تهران

 

هفته پنجم:

شهرداری اراک - امید حسن آباد

ایرانداد تهران - استانداری کرمانشاه

صفاهان اصفهان - کاوه پارسا ورامین

استقلال جنوب تهران - شهدای شهر کرد(افرا درب تبریز)

آذر خودرو قم - شهرداری همدان

 

هفته ششم:

ایرانداد تهران - شهرداری اراک

کاوه پارسا ورامین - امید حسن آباد

استانداری کرمانشاه - استقلال جنوب تهران

شهرداری همدان - صفاهان اصفهان

شهدای شهر کرد(افرا درب تبریز) - آذر خودرو قم

 

هفته هفتم:

شهرداری اراک - کاوه پارسا ورامین

استقلال جنوب تهران - ایرانداد تهران

امید حسن آباد - شهرداری همدان

آذر خودرو قم - استانداری کرمانشاه

صفاهان اصفهان - شهدای شهر کرد(افرا درب تبریز)

 

هفته هشتم:

استقلال جنوب تهران - شهرداری اراک

شهرداری همدان - کاوه پارسا ورامین

ایرانداد تهران - آذر خودرو قم

شهدای شهر کرد(افرا درب تبریز) - امید حسن آباد

استانداری کرمانشاه - صفاهان اصفهان

 

هفته نهم:

شهرداری اراک - شهرداری همدان

آذر خودرو قم - استقلال جنوب تهران

کاوه پارسا ورامین - شهدای شهر کرد(افرا درب تبریز)

صفاهان اصفهان - ایرانداد تهران

امید حسن آباد - استانداری کرمانشاه

 

 

برنامه نیم فصل نخست در مرحله نهایی لیگ دسته سوم گروه سوم(جنوب):

 

هفته اول:

گهر – برق شیراز

شهرداری فیروز آباد – قشقایی شیراز

نفتون مسجد سلیمان – خلیج فارس خونسرخ

شهرداری یاسوج – فرهنگ رامهرمز

شاهین ماهشهر – ملی حفاری اهواز

 

هفته دوم:

شهرداری فیروز آباد – گهر

خلیج فارس خونسرخ - برق شیراز

قشقایی شیراز - شهرداری یاسوج

ملی حفاری اهواز - نفتون مسجد سلیمان

فرهنگ رامهرمز - شاهین ماهشهر

 

هفته سوم:

گهر - خلیج فارس خونسرخ

شهرداری یاسوج - شهرداری فیروز آباد

برق شیراز - ملی حفاری اهواز

شاهین ماهشهر - قشقایی شیراز

نفتون مسجد سلیمان -  فرهنگ رامهرمز

 

هفته چهارم:

شهرداری یاسوج – گهر

ملی حفاری اهواز – خلیج فارس خونسرخ

شهرداری فیروز آباد - شاهین ماهشهر

فرهنگ رامهرمز - برق شیراز

قشقایی شیراز – نفتون مسجد سلیمان

 

هفته پنجم:

گهر - ملی حفاری اهواز

شاهین ماهشهر - شهرداری یاسوج

خلیج فارس خونسرخ - فرهنگ رامهرمز

نفتون مسجد سلیمان - شهرداری فیروز آباد

برق شیراز - قشقایی شیراز

 

هفته ششم:

شاهین ماهشهر – گهر

فرهنگ رامهرمز - ملی حفاری اهواز

شهرداری یاسوج - نفتون مسجد سلیمان

قشقایی شیراز - خلیج فارس خونسرخ

شهرداری فیروز آباد - برق شیراز

 

هفته هفتم:

گهر - فرهنگ رامهرمز

نفتون مسجد سلیمان - شاهین ماهشهر

ملی حفاری اهواز - قشقایی شیراز

برق شیراز - شهرداری یاسوج

خلیج فارس خونسرخ - شهرداری فیروز آباد

 

هفته هشتم:

نفتون مسجد سلیمان – گهر

قشقایی شیراز - فرهنگ رامهرمز

شاهین ماهشهر - برق شیراز

شهرداری فیروز آباد - ملی حفاری اهواز

شهرداری یاسوج - خلیج فارس خونسرخ

 

هفته نهم:

گهر - قشقایی شیراز

برق شیراز - نفتون مسجد سلیمان


فرهنگ رامهرمز - شهرداری فیروز آباد

خلیج فارس خونسرخ - شاهین ماهشهر

ملی حفاری اهواز – شهرداری یاسوج

 

قابل ذکر است دهم بهمن ماه آخرین زمان ثبت قرارداد بازیكنان و تحویل مدارک به فدراسیون خواهد بود.

شایان ذكر است تیم پرسپولیس برازجان در لیست انتظار قرار دارد.

بازی ها از دوشنبه و سه شنبه ١٢ و ١٣ شروع خواهد شد.

در پایان مرحله نهایی 2تیم نخست از هر گروه به لیگ دسته دوم صعود خواهند کردو تیمهای سوم ، چهارم و دو تیم بهتر پنجم هر گروه در دور دوم ماندگار خواهند شد و بقیه سقوط خواهند كرد.

8هفته ابتدایی پیش از عید نوروز برگزار خواهد شد و پس از برگزاری هفته نهم در روزهای ابتدایی عید نوروز تیم ها از 9فروردین به تعطیلات نیم فصل خواهند رفت.

9 فروردین تا 25 فروردین نقل و انتقالات نیم فصل خواهد بود.

دهه دوم خردادماه پایان رقابتها می باشد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 دی 1394    | توسط: مهدی MOLE    |    | نظرات()